Wednesday 2 August 2017

Petikan Perbahasan Isu Hakisan Pantai di Dewan Rakyat pada 16.7.2013

Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [Kuala Nerus]: Terima kasih Tuan Yang diPertua. Isu hakisan pantai ini juga melibatkan di kawasan saya di Parlimen Kuala Nerus. Saya lihat ada dua cara penyelesaian dibuat oleh kerajaan. Satu menggunakan tambakan yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tetapi satu lagi cara yang kurang kita ambil sedangkan diguna pakai oleh banyak negara luar yang hebat iaitu menggunakan pasir pantai sebagai tambakan.

Kalau kita gunakan tambakan batu, ia menyebabkan pantai yang cantik seperti tempat saya di Tok Jembal itu hilang keaslian pantainya kerana ia adalah aset pelancongan. Akan tetapi menggunakan pantai seperti yang berlaku kita lihat di Australia sebagai contoh, Miami Beach menggunakan pasir yang cantik daripada Brisbane dan juga satu lagi beach di Adelaide menggunakan tanah daripada gurun Australia hingga memberi ruang pekerjaan industri mengangkut pasir di Australia menjadi industri yang paling antara yang terkaya di dunia.

Jadi persoalan saya ialah sejauh mana kerajaan cuba melihat penyelesaian yang lebih baik daripada apa yang kita gunakan dalam masa yang sama kita lihat kos ataupun tender yang dikeluarkan untuk projek hakisan pantai ini untuk tambakan. Sebagai contoh di Terengganu, dikeluarkan hanya pada 15 April 2013 sedangkan isu ini telah berlaku sejak tahun 2009 lagi.

Ertinya berlaku kelewatan pada pihak kerajaan menangani isu ini di samping menggunakan kos yang sangat mahal yang menurut kajiannya tidak memberikan kesan yang besar kepada cara menangani isu hakisan pantai tadi. Terima kasih.

Dato' Dr. James Dawos Mamit:
Terima kasih Yang Berhormat daripada Kuala Nerus. Hakisan pantai ada dua jenis yang berlaku sebab kawasan pantai sememangnya sudah didefinisikan sebagai kawasan di tepi laut. Satu, tebing. Jika tidak ada pasir pantai di situ, maknanya itu hanya tebing dan tebing pun boleh dihakis oleh breaker wave yang tinggi yang saya sebutkan tadi.

Kedua adalah hakisan pantai yang berpasir. Hakisan pantai biasanya berlaku di waktu breaker wave yang tinggi tadi tetapi selepas itu air pasang surut, maka air pasang ini sebab ianya kuat, breaker wave yang tinggi membawa pasir lari ke laut. ■

Oleh itu jika dibuat pasir ataupun pantai dengan lebih baik lagi, kita menggunakan pasirlah yang kita namakan rehabilitation. Pantai-pantai ini yang perlu rehabilitation, selepas itu kita cari pasir daripada tempat lain dan masukkan di situ.

Sekiranya tapak itu sememangnya satu destinasi pelancongan, itu semestinya dipercepatkan. Di seluruh negara sudah ada projek seperti ini termasuk di Port Dickson. Akan tetapi yang buat ini kerana ia adalah tarikan pelancong, maka Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab untuk buat rehabilitation seperti ini seperti di Port Dickson. Di mana saya dulu sebagai Timbalan Menteri Pelancongan telah pun melawat dan memberi nasihat bagaimanakah untuk buat ini. Sekian, terima kasih.  

No comments:

Post a Comment