Monday 17 October 2016

D.R. 5/2016 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Ordinan Peguam Bela Sabah.

http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2016/DR/D.R.%205_2016(bm).pdf

HURAIAN Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk meminda Ordinan Peguam Bela Sabah (“Ordinan”).

2. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa Akta yang dicadangkan.

3. Fasal 2, 5, 11 dan 16 bertujuan untuk memasukkan Bahagian baharu ke dalam Ordinan untuk rujukan mudah. 68 Rang Undang-Undang

4. Fasal 3 bertujuan untuk meminda seksyen 2 Ordinan untuk memasukkan takrif baharu dan meminda takrif sedia ada yang digunakan dalam Ordinan. Fasal ini juga bertujuan untuk meminda subseksyen 2(2) Ordinan untuk memperuntukkan bahawa hanya warganegara Malaysia atau pemastautin tetap layak untuk diterima masuk sebagai seorang peguam bela di Sabah dan seseorang yang lahir di Wilayah Persekutuan Labuan hendaklah juga disifatkan mempunyai pertalian dengan Sabah.

5. Fasal 4 bertujuan untuk memotong seksyen 3 Ordinan yang memperuntukkan tanggungjawab Pendaftar yang kini dicadangkan supaya tanggungjawab Pendaftar diperuntukkan dalam seksyen 7, 9, dan 9b Ordinan.

6. Fasal 6 bertujuan untuk meminda subseksyen 4(1a) Ordinan untuk memperuntukkan bahawa selain seorang Majistret Kelas Pertama, mana-mana orang lain yang telah berkhidmat dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan di Negeri Sabah bagi suatu tempoh tidak kurang daripada dua belas bulan hendaklah dikira sebagai telah menjalani tempoh latihan yang dikehendaki untuk melayakkan diri diterima masuk sebagai seorang peguam bela. Klausa ini juga bertujuan untuk menaikkan tempoh bagi seorang peguam bela atau pengamal undang-undang, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dengannya pelatih itu boleh menjalani latihan daripada tempoh lima tahun pada masa sekarang kepada tujuh tahun dan untuk memasukkan subseksyen baharu 4(1c), (1d) dan (1e) ke dalam Ordinan yang memperuntukkan amalan semasa untuk berkhidmat bagi bahagian latihan yang berlainan dengan pengajar yang berlainan dan untuk memperuntukkan bagi pelatih permulaan latihan dalam kamar apabila seseorang lulus peperiksaan yang dikehendaki untuk diterima masuk sebagai seorang peguam bela di bawah Ordinan.

7. Fasal 7 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu 4a ke dalam Ordinan untuk membolehkan pelatih hadir bagi pihak pengajar atau firma pengajarnya di hadapan Mahkamah untuk menjalankan tindakan, guaman atau perkara.

8. Fasal 8 bertujuan untuk meminda seksyen 5 Ordinan untuk menjelaskan cara permohonan untuk diterima masuk sebagai seorang peguam bela.

9. Fasal 9 bertujuan untuk menggantikan seksyen 7 Ordinan berhubung dengan daftarai peguam bela yang disimpan oleh Pendaftar dan kewajipan Pendaftar berkenaan dengan daftarai itu.

10. Fasal 10 bertujuan untuk memasukkan Bahagian baharu III yang mengandungi seksyen baharu 7a, 7b, 7c, 7d, 7e dan 7f ke dalam Ordinan. Seksyen baharu 7a memperuntukkan penubuhan Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk menjadi wakil dan badan kawal selia untuk profesion itu. Perlembagaan Pertubuhan Undang-Undang Sabah dinyatakan dalam Bahagian VI.

Seksyen baharu 7b memperkatakan meterai perbadanan Pertubuhan Undang-Undang Sabah.

Seksyen baharu 7c bertujuan untuk memberi Pertubuhan Undang-Undang Sabah kuasa untuk mengeluarkan Sijil Tahunan kepada pengamal undang-undang dan untuk membuat kaedah-kaedah bagi mengawal selia pengeluaran Sijil Tahunan itu. Ordinan Peguam Bela (Sabah) (Pindaan) 69 Seksyen baharu 7d memperkatakan pengeluaran Sijil Tahunan dalam keadaan tertentu.

Seksyen baharu 7e memperuntukkan permohonan kepada Hakim Besar untuk suatu perintah mengarahkan Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk mengeluarkan Sijil Tahunan kepada peguam bela yang dikehendaki membuat permohonan di bawah seksyen ini atau peguam bela yang tidak berpuas hati dengan keengganan, kecuaian atau kelewatan dalam pengeluaran suatu Sijil Tahunan kepadanya.

Seksyen baharu 7f memperkatakan kehendak Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk menyenggara suatu daftar nama firma. 11. Fasal 12 bertujuan untuk meminda seksyen 8 Ordinan selaras dengan penubuhan Mahkamah Rayuan dan untuk membolehkan peguam bela dari Sabah untuk hadir di hadapan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan apabila bersidang di luar Sabah untuk mendengar apa-apa rayuan yang berasal daripada keputusan Mahkamah Tinggi atau mana-mana mahkamah rendah di Sabah.

12. Fasal 13 bertujuan untuk meminda seksyen 9 Ordinan itu untuk memperuntukkan keperluan bagi permohonan sijil untuk menjalankan amalan dan menentukan kriteria bagi pengeluaran sijil untuk menjalankan amalan oleh Pendaftar.

13. Fasal 14 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu 9a dan 9b ke dalam Ordinan. Seksyen baharu 9a menetapkan keadaan yang akan mewajarkan seseorang peguam bela untuk memohon suatu sijil untuk menjalankan amalan.

Seksyen baharu 9b memperuntukkan bagi perkara yang berhubungan dengan Daftarai Peguam Bela yang disimpan oleh Pendaftar.

14. Fasal 15 bertujuan untuk menggantikan seksyen 10 Ordinan untuk menjelaskan bagaimana penerimaan masuk secara ad hoc dibuat dan hal keadaan penerimaan masuk itu boleh dibuat. Fasal ini juga bertujuan untuk memperuntukkan fi yang kena dibayar bagi menampung kos permohonan dan untuk menyimpan suatu daftarai yang berasingan bagi penerimaan masuk tersebut.

15. Fasal 17 bertujuan untuk memotong seksyen 12 Ordinan berbangkit daripada pengenalan tatacara tatatertib yang baharu di bawah seksyen baharu 12a.

16. Fasal 18 bertujuan untuk menggantikan seksyen 12a Ordinan bagi menubuhkan Lembaga Tatatertib untuk berurusan dengan semua prosiding tatatertib berhubung dengan peguam bela.

17. Fasal 19 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu 12b, 12c, 12d, 12e , 12f, 12g, 12h, 12i, 12j, 12k, 12l dan 12m ke dalam Ordinan. Seksyen baharu 12b memperkatakan tentang kesalahan dan hukuman tatatertib. Seksyen baharu 12c menetapkan tatacara bagi aduan terhadap peguam bela atau pelatih. 70 Rang Undang-Undang Seksyen baharu 12d menghendaki Lembaga Tatatertib untuk memberikan kepada peguam bela tersebut suatu peluang yang munasabah untuk didengar. Lembaga Tatatertib juga hendaklah menyampaikan kepada peguam bela aduan yang dibuat terhadapnya dan notis untuk hadir di hadapan Lembaga Tatatertib. Seksyen baharu 12e menetapkan kuasa Lembaga Tatatertib berhubung dengan prosiding yang termasuklah pengeluaran suatu sepina dan kesannya jika mana-mana orang yang kepadanya disampaikan sepina itu gagal hadir dalam prosiding itu. Seksyen baharu 12f bertujuan untuk membolehkan Lembaga Tatatertib meneruskan prosiding dalam ketidakhadiran orang itu. Seksyen baharu 12g memperkatakan dapatan Lembaga Tatatertib. Seksyen baharu 12h memperkatakan rayuan kepada Mahkamah Tinggi oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan Lembaga Tatatertib. Seksyen baharu 12i memperuntukkan kuasa kepada Lembaga Tatatertib untuk membuat kaedah-kaedah berhubung dengan prosiding tatatertib. Seksyen baharu 12j memperuntukkan bagi penubuhan Kumpulan Wang Tatatertib. Seksyen baharu 12k memperkatakan pembayaran fi, denda, dsb. ke dalam Kumpulan Wang Tatatertib. Seksyen baharu 12l bertujuan untuk melindungi tindakan ahli Lembaga Tatatertib yang dilakukan dengan suci hati daripada tindakan undang-undang, guaman, dsb. Seksyen baharu 12m memperuntukkan bahawa bagi maksud prosiding tatatertib di bawah Bahagian V Ordinan, istilah “advocate” termasuklah seorang peguam asing yang berdaftar di bawah seksyen 14j Ordinan.

18. Fasal 20 bertujuan untuk memotong seksyen 13 Ordinan berbangkit daripada penubuhan Lembaga Tatatertib di bawan seksyen baharu 12a.

19. Fasal 21 bertujuan untuk memasukkan Bahagian baharu VI yang mengandungi seksyen baharu 13a, 13b 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p dan 13q ke dalam Ordinan. Seksyen baharu 13a menyatakan tujuan bagi dan kuasa Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13b mengandungi peruntukan mengenai ahli Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13c memperkatakan yuran tahunan, levi, dsb. untuk dibayar oleh ahli Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13d mengandungi peruntukan mengenai Jawatankuasa Ekekutif. Ordinan Peguam Bela (Sabah) (Pindaan) 71 Seksyen baharu 13e bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kuasa tertentu Jawatankuasa Eksekutif. Seksyen baharu 13f bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi hak Jawatankuasa Eksekutif memeriksa fail bagi prosiding kebankrapan. Seksyen baharu 13g memperkatakan kuasa Jawatankuasa Eksekutif untuk menerima hadiah, dsb. bagi pihak Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13h bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi hak Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk diwakili dalam mahkamah oleh mana-mana peguam bela. Seksyen baharu 13i mengandungi peruntukan mengenai mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif. Seksyen baharu 13j mengandungi peruntukan mengenai belanja ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif. Seksyen baharu 13k mengandungi peruntukan mengenai mesyuarat agung tahunan Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13l mengandungi peruntukan mengenai mesyuarat agung Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13m memperkatakan notis mesyuarat agung Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13n mengandungi peruntukan mengenai kuorum mesyuarat agung Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13o mengandungi peruntukan mengenai pengundian pada mesyuarat agung Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Seksyen baharu 13p mengandungi peruntukan mengenai peruntukan kewangan Pertubuhan Undang-Undang Sabah yang akan diuruskan oleh Jawatankuasa Eksekutif. Seksyen baharu 13q menghendaki nama Jawatankuasa Eksekutif disiarkan dalam Warta Kerajaan Sabah.

20. Fasal 22 bertujuan untuk memotong seksyen 14 Ordinan berbangkit daripada kemasukan seksyen 12h ke dalam Ordinan.

21. Fasal 23 bertujuan untuk memasukkan Bahagian baharu VII dan VIII ke dalam Ordinan mengenai liberalisasi profesion undang-undang di Sabah. Secara amnya tujuan liberalisasi ini adalah untuk mengembangkan kepakaran dan pengkhususan profesional undang-undang di Malaysia. Selaras dengan ini, Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166] yang hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia telah dipinda. Memandangkan undang-undang 72 Rang Undang-Undang yang mengawal profesion guaman di Sabah ialah Ordinan Peguam Bela Sabah [Sabah Bab 2], pindaan yang sama dimasukkan ke dalam Ordinan untuk memberi kesan kepada liberalisasi tersebut. Pindaan kepada Ordinan dengan memasukkan Bahagian baharu VII akan membolehkan firma asing untuk menjalankan amalan di Sabah dalam bidang amalan yang dibenarkan melalui perkongsian antarabangsa atau lesen firma guaman asing berkelayakan. Firma undang-undang tempatan Sabah juga boleh mengambil peguam asing tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

22. Fasal 24 bertujuan untuk menggantikan seksyen 15 Ordinan yang sedia ada dengan seksyen baharu yang mentakrifkan “unauthorized person”.

23. Fasal 25 bertujuan untuk meminda seksyen 16 Ordinan untuk memperluas kategori kesalahan yang boleh dilakukan oleh orang tidak diberi kuasa, untuk menaikkan penalti bagi apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang itu dan untuk memperluas skop orang yang dikecualikan yang termasuklah Pemegang Amanah Raya, Pegawai Pemegang Harta, Pegawai Penerima, dsb.

24. Fasal 26 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu 16a, 16b, 16c, 16d dan 16e ke dalam Ordinan. Seksyen baharu 16a membolehkan Pertubuhan Undang-Undang Sabah mengendalikan akaun bank klien bagi peguam bela yang telah mati. Seksyen baharu 16b membenarkan Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk mengambil milik harta seorang peguam bela yang telah diisytiharkan bankrap, dsb. Seksyen baharu 16c memperuntukkan bahawa wakil diri bagi peguam bela yang telah mati adalah bertanggungan bagi perbuatan peguam bela berkenaan. Seksyen baharu 16d memberikan Pertubuhan Undang-Undang Sabah kuasa untuk membuat kaedah-kaedah berhubung dengan tanggung rugi profesional. Seksyen baharu 16e membenarkan Pertubuhan Undang-Undang Sabah untuk menubuhkan, menyenggara dan mentadbirkan suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai “Kumpulan Wang Pampasan”.

25. Fasal 27 bertujuan untuk meminda seksyen 17 Ordinan untuk memberi Pertubuhan Undang-Undang Sabah kuasa untuk membuat kaedah-kaedah dan bukannya Hakim Besar.

26. Fasal 30 bertujuan untuk memasukkan Jadual Kedua ke dalam Ordinan. Jadual Kedua ialah berhubung dengan pengawalan harta peguam bela yang telah diisytiharkan bankrap atau bercelaru mental, dsb. sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen baharu 16b atau berhubung dengan wakil diri bagi peguam bela yang telah mati yang bertanggungan bagi perbuatan peguam bela berkenaan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen baharu 16c.

27. Fasal 31 memperkatakan peruntukan kecualian dan peralihan. Ordinan Peguam Bela (Sabah) (Pindaan) 73 28. Pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus dalam Huraian ini merupakan pindaan kecil atau berbangkit. IMPLIKASI KEWANGAN Rang Undang-Undang ini tidak akan melibatkan Kerajaan dalam apa-apa perbelanjaan wang tambahan. [PN(U2)2894]

No comments:

Post a Comment